Zvolte si typ nemovitosti

Osobní údaje

KOMPLETNÍ INFORMAČNÍ DOLOŽKA 

SPOLEČNOSTI RUSSEGGER REAL S.R.O. PRO KLIENTY
 
1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Společnost RUSSEGGER REAL s.r.o. (dále také jen jako „Správce“) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
1.2. Vaše Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
1.2.1. plnění této smlouvy
1.2.2. abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme tyto údaje: 
- identifikační údaje klienta a případně zákonného zástupce nebo opatrovníka, pokud je jím klient zastoupen; 
- údaje o průkazu totožnosti klienta a případně zákonného zástupce nebo opatrovníka, pokud je jím klient zastoupen (druh a číslo průkazu, stát, případně orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti), popřípadě fyzické osoby jednající za klienta, který je právnickou osobou nebo svěřenským fondem /kopie dokladů předložených k identifikaci (pokud byly pořízeny); 
 
- údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta; 
 
- informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta podle § 9 AML zákona; 
 
- dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta dle § 13a AML  
zákona; 
 
- v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka; 
 
- záznamy o tom, zda klient je/není PEP či osoba, proti níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce; - záznamy o všech provedených krocích v rámci identifikace 
a kontroly klienta, a to včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky;
 
- záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, a to včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu; 
 
- údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace
 
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 
 
1.3. Osobní údaje budou Správcem poskytnuty těmto třetím osobám:
1.3.1. poskytovateli realitního softwaru Realman – společnosti Realman s.r.o., IČO: 262 27 461, se sídlem Adamov, Družstevní 421/1, PSČ 679 04, který pro Správce spravuje inzeráty na následujících internetových realitních portálech: 
1.3.1.1. www.realitymorava.cz,
1.3.1.2. www.topreality.sk,
1.3.1.3. www.reality.idnes.cz,
1.3.1.4. www.realcity.cz,
1.3.1.5. www.realitymix.centrum.cz,
1.3.1.6. www.sreality.cz,
1.3.1.7. www.facebook.com/russeggerreal:
1.3.2. poskytovateli katalogových realitních nabídek – společnosti Realitní média s.r.o., 
IČO: 072 97 912, se sídlem Brno, Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno;
1.3.3. externí IT společnosti, která poskytuje Správci serverové, webové, cloudové a další IT služby – společnosti SPWeb s.r.o., IČO: 292 64 782, se sídlem Brno, Neužilova 688/2, PSČ 625 00;
1.3.4. externímu právnímu poradci – společnosti externímu právnímu poradci – společnosti Tomáš Rašovský, advokátní kancelář, s.r.o.,  IČO: 29266220, se sídlem Brno, Skřivanova 337/7, Brno, PSČ 602 00,  za niž jedná na základě plné moci Mgr. Jiří Zeman, 
1.3.5. externímu finančnímu poradci – společnosti Solucion s.r.o., IČO: 058 83 792, se sídlem Brno 602 00, Nové sady 988/2, 
1.3.6. realitním makléřům Správce; 
1.3.7. profesionálnímu fotografovi Správce;
1.3.8. společným správcům osobních údajů – společnost AMBIENTEN VIP s.r.o., IČO: 293 61 788, se sídlem Brno, Veveří, Mezírka 775/1, PSČ 602 00 Brno, a dále podnikající fyzické osobě Ing. Monice Russeggerové, IČO: 756 81 994, se sídlem Chaloupky 1278/38a, Komín, 624 00 Brno.
1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
1.5. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání této Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce, podle platných právních předpisů.
1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
1.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
1.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
1.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
1.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6.6. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 
1.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Správce tyto údaje předal jinému správci. 
1.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Správce elektronickou formou na e-mailové adrese [email protected]
1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 
1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
1.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
1.11. V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Realitní zpravodaj

 • Bydlení vládne minimalismus

  Jednoduchost, skromnost, pokora. Malé, ale praktické, útulné a udržitelné. Takový je styl bydlení podle mladé generace. Vždyť proč hromadit věci,..

  Celý článek

  Výhody digitálního modelu budovy jsou především úspory energií a efektivita správy

  U rodinného domku se to možná nezdá, ale když se investor pustí do stavby velké budovy, ať administrativní, či skladového nebo jinak využitelného..

  Celý článek

  Prodejen nových bytů rostou. Ceny se ale nezvyšují.

  Trh s novými byty v Praze pokračuje v růstu, developeři za druhé letošní čtvrtletí prodali 1500 bytů. To je o polovinu více než ve stejném období..

  Celý článek
2024 © RUSSEGGER REAL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | CookiesRealitní SW Realman